§ 1 Definicje

 1. Zamawiający – każdy podmiot składający zamówienie wykonania Dzieła poprzez Sklep https://pictic.pl.
 2. Wykonawca – PicTic.pl
 3. Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem.
 4. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 5. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
 6. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Zamawiającemu na założenie indywidualnego konta użytkownika i zamówienia.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Sklep – system informatyczny, internetowy pod adresem https://pictic.pl umożliwiający wybór parametrów Dzieła i zamówienie go u Wykonawcy przez Zamawiającego.
 9. Dzieło – Przedmiotem Umowy o dzieło jest projekt graficzny obrazu (wykonany ze zdjęcia wysłanego przez Zamawiającego), na podstawie wybranych przez niego parametrów w Sklepie. Obraz zrealizowany w technice digital print na płótnie canvas. Dzieło stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego wraz z udzieleniem Licencji.
 10. Umowa o dzieło – umowa zawierana poprzez Sklep, regulująca zlecenie przez Zamawiającego wykonanie Dzieła, a Wykonawcą, który przyjmuje do wykonania Dzieło. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną przez akceptację Regulaminu Sklepu przez Zamawiającego.
 11. Licencja – Wykonawca udziela Zamawiającemu dożywotniej licencji niewyłącznej na zamówione dzieło, która upoważnia Zamawiającego do wykorzystywania na polach eksploatacji tj.:
  • wprowadzenie do pamięci komputera,
  • odtwarzania publicznego,
  • udostępniania i wykorzystywania Dzieła w Internecie i na Social mediach,
  • swobodnego wykorzystywanie przez Zamawiającego w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
  • wszelkie inne rozpowszechnianie i nadawanie,
  • przekazanie Dzieła w niezmienionej formie osobom trzecim (np.: prezent),
  • wszelkie publiczne udostępnianie Dzieła.
 12. Wynagrodzenie – jest ustalane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą poprzez Sklep na podstawie wybranych przez Zamawiającego parametrów.

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres e-mail: info@pictic.pl
 2. Telefon: + 48 729 911 011
 3. Wykonawca informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Zamawiający.

§ 3 Złożenie zamówienia – zawarcie Umowy o dzieło

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep Umowy o dzieło z Wykonawcą w pierwszym etapie należy wybrać wariant, załączyć zdjęcie (do którego Zamawiający posiada prawa), które będzie podstawą wykonania dzieła, określić parametry dzieła i dodać zamówienie do koszyka.
 2. Następnie Zamawiający podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki) i wybiera sposób płatności.
 3. W momencie potwierdzenia przez Zamawiającego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie Umowy o dzieło na wykonanie spersonalizowanego obrazu z przesłanego przez Zamawiającego zdjęcia.
 4. Zamawiający może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne do zawarcia Umowy.
 5. Wykonawca przed wydrukiem obrazu prześle Zamawiającemu dzieło do akceptacji (w formie cyfrowej na podany przez Zamawiającego adres e-mail) i jeśli będzie to konieczne wprowadzi poprawki wskazane przez Zamawiającego.

§ 4 Wynagrodzenie

 1. Zamawiający przed złożeniem zamówienia dzieła zostaje poinformowany o końcowej cenie za wykonane Dzieło, która uzależniona jest od wybranych przez Zamawiającego parametrów.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena wykonania Dzieła oraz koszt dostawy widoczne w Sklepie podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy zamówienie może się wiązać z dodatkowymi, innymi niż wskazane w ust. 1 oraz 2, opłatami po stronie Zamawiającego, informacja o tym pojawi się podczas składania zamówienia w Sklepie, przed zawarciem Umowy o dzieło.

§ 5 Płatności

 1. Za zamówione w Sklepie Dzieło, Zamawiający może zapłacić w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:
  1. przelewem na konto Wykonawcy,
  2. za pośrednictwem internetowych platform płatniczych.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności dostępnych w Sklepie zostaną przekazane Zamawiającemu podczas składania zamówienia, przed zawarciem Umowy o dzieło.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) oraz b), za zamówienie powinien zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o dzieło.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Zamówione za pośrednictwem Sklepu Dzieło dostarczone zostanie przez firmę kurierską (bezpośrednio). Szczegóły w zakresie dostępnych dla danego kraju możliwych sposobach dostarczenia towaru znajdują się w Sklepie. W przypadku treści cyfrowych dostarczenie następuje przez udostępnienie linku do pobrania pliku lub przesłane na e-mail podany przez Zamawiającego.
 2. Koszty dostawy Dzieła będą widoczne podczas składania zamówienia.
 3. Wszelkie dokumenty związane z transakcją przesyłane będą na adres e-mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 4. Na czas realizacji zamówienia, który liczony jest od momentu zawarcia Umowy o dzieło, składa się czas potrzebny na wykonanie projektu, przesłanie go Zamawiającemu do akceptacji oraz czas realizacji i dostawy – nie dłuższy niż 5 Dni roboczych od akceptacji projektu przez Zamawiającego.
 5. Czas wysłania Dzieła uzależniony jest od ilości zamówionych Dzieł oraz czasu akceptacji Dzieła przez Zamawiającego.
 6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu płatności przez Wykonawcę.
 7. Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia wykonanego Dzieła bez wad.
 8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia Umowy najpóźniej w momencie dostarczenia dzieła.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zgodnie z polskim prawem) nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (Zamawiającego) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. A zatem, jeśli dany produkt lub świadczenie zostało wykonane ściśle według dyspozycji Zamawiającego, to nie jest możliwy zwrot towaru wykonanego “na zamówienie”. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje również umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Mowa tutaj o projektach wysłanych do akceptacji Zamawiającego. W tym przypadku również traci on prawo do odstąpienia od umowy.

 2. Istnieją sytuacje, kiedy Zamawiający złożył zamówienie, a Wykonawca nie przystąpił jeszcze do jego realizacji. W takich sytuacjach rolę odgrywa czas. Prosimy o kontakt.

§ 8 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady Dzieła / uszkodzenia, Zamawiający ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 2. Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na adres info@pictic.pl lub przez formularz reklamacyjny.
 3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@pictic.pl
 4. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem (zarówno dla sporów wynikających z umów krajowych, jak i transgranicznych): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. W przypadku spraw ponadgranicznych w ramach Unii Europejskiej, bezpłatnej pomocy Konsumentom udzielają również Europejskie Centra Konsumenckie, które informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z ponadgranicznymi transakcjami. Wykaz Centrów znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego przekazanych Wykonawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Wykonawca.
 2. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Wykonawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 10 Wymogi i uwagi techniczne

 1. W celu zamówienia Dzieła przez Zamawiającego niezbędne jest przesłanie zdjęcia wysokiej jakości (min. 4000x6000px), urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto e-mail.
 2. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy zdjęcie wysokiej jakości (zgodne z instruującymi informacjami min. 4000x6000px). Choć przeglądamy zamówienia i tłumaczymy, na każdej podstronie “jak poprawnie wykonać zdjęcie”, nie należy do naszego obowiązku upominać Zamawiającego o lepsze zdjęcie. Zdjęcia niskiej jakości nie pozwolą nam stworzyć projektów o wysokiej specyfikacji, które są prezentowane na naszej stronie. Wszystkie przykłady zamieszczone na naszej stronie zostały wykonane z użyciem wysokiej jakości zdjęć przesyłanych przez Zamawiającego. Dlatego zachęcamy zapoznać się z instrukcją na dole strony każdego wzoru “jak poprawnie wykonać zdjęcie”.
 3. Ze względu na różne przestrzenie barwne, mogą wystąpić pewne różnice w kolorystyce między projektem wyświetlanym na monitorze (RGB), a gotowym wydrukiem (CMYK). Z tego powodu nie gwarantujemy, że kolory na wydruku będą w 100% odwzorowane zgodnie z tym, co Zamawiający widzi na ekranie swojego monitora i Zamawiający ma tego świadomość.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego, spersonalizowanego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Umowa zawierana w oparciu o Regulamin podlega prawu polskiemu pod warunkiem, że wybór ten nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które miałyby zastosowanie, gdyby nie dokonano wyboru prawa.
 3. W przypadku ewentualnego sporu Wykonawcy z Zamawiającym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Siedziby Wykonawcy.
 4. Umowy zawierane w związku ze zamówieniem zawierane są w języku polskim.